Privacyverklaring Cycle4you

Cycle4you

Amstelveenseweg 147

1075 VZ Amsterdam

Telefoon             : 020-3703303

E-mailadres        : info@cycle4you.nl

KvK-nummer    : 34139979

BTW-nummer   : NL002219704B81

Via de website van Cycle4you worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cycle4you acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

–          Duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Cycle4you persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;

–          Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Cycle4you om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

–          Cycle4you uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Cycle4you daar wettelijk toe verplicht is;

–          Cycle4you passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Cycle4you dit ook eist van partijen die in opdracht van Cycle4you persoonsgegevens verwerken;

–          Cycle4you uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welke doelen en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cycle4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam;

–          Adresgegevens;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          IP-adres;

–          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website;

–          Betaalgegevens;

–          Inloggegevens;

–          KvK-nummer en BTW-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cycle4you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cycle4you verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          Het afhandelen van uw betaling;

–          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

–          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

–          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

–          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

–          Om goederen en diensten bij u af te leveren;

–          Cycle4you analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cycle4you neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cycle4you) tussen zit. Verder zal Cycle4you de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of Cycle4you dit op basis van de wet mogen of moeten. Cycle4you gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Cyclesoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cycle4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cycle4you verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cycle4you blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cycle4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen. Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, te weten:

–          wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;

–          wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

–          worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cycle4you en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cycle4you.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cycle4you wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cycle4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Wij maken daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen, waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cycle4you.nl.

In de Verwerkersovereenkomst vindt u meer informatie over beveiligingsmaatregelingen over informatie die u opslaat in onze applicaties.